Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NAKLADATELSTVÍ KATZBERG 

I Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi nakladatelstvím Katzberg - Hana Pavlátová, sídlem Na Dubině 182/9, 14700, Praha 4, IČO 76667987, dále jen „Nakladatelství“ či „Prodávající“ na jedné straně a jakoukoli osobou, která využije nákupu zboží v internetovém obchodě Prodávajícího, dále jen „Kupující“, na druhé straně.

2. Internetový obchod je umístěn na doméně www.katzberg.cz.

 

II Kupní smlouva

1. Pro účely těchto obchodních podmínek je kupní smlouva představována objednávkou, jejímž vyplněním a odesláním Kupující projevuje vůli zakoupit určenou věc a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, dále jen „Objednávka“.

2. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající obdrží Objednávku.

 

III Cena, platba, odeslání zboží

1. Kupní cena musí být připsána na účet Prodávajícího číslo 2802330692/2010 do čtrnácti dnů od odeslání Objednávky. Jestliže kupní cena v uvedeném termínu na účet Prodávajícího připsána není, Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.

2. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu předmět koupě na Kupujícím uvedenou adresu do tří pracovních dnů ode dne připsání sjednané kupní ceny na účet Prodávajícího.

 

IV Doručení zboží

1. Zboží vám bude doručeno prostřednictvím dopravních společností Česká pošta. 

2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

V Odstoupení od smlouvy

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu (věnování v knize).

4. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu. V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení.

5. Kupující hradí veškeré náklady spojené s navrácením zboží.

6. Kupující má právo předmět koupě reklamovat ve lhůtě dvacet čtyři měsíců od jeho převzetí.

 

VI Další ujednání

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu používáním komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s komunikací s Prodávajícím (zejména náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Výše uvedených nákladů se neliší od základních sazeb.

2. Prodávající se zavazuje, že své zboží předává dopravci bez vad.

3. Veškerý obrazový i textový materiál nacházející se na doméně www.katzberg.cz je předmětem autorského práva Nakladatelství. Tento materiál nelze šířit za komerčními účely bez písemného svolení Nakladatelství. Textový materiál nacházející se na doméně www.katzberg.cz lze šířit za vzdělávacími účely, je-li řádně citován v souladu s citační normou ČSN ISO 690:2011.

4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

5. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

VI Závěrečná ustanovení

1. Vyskytne-li se v právním vztahu Prodávajícího a Kupujícího zahraniční prvek, strany sjednávají, že jejich právní vztahy se budou řídit právem České republiky.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení se užije ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.

3. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Hana Pavlátová, Na Dubině 182/9, 147 00, Praha 4, adresa elektronické pošty: katzberg@katzberg.cz.

Zpět do obchodu