Obchodní podmínky internetového obchodu nakladatelství KatzbergI Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi nakladatelstvím Katzberg, sídlem Na Dubině 182/9, 14700, Praha 4, IČO 76667987, dále jen „Nakladatelství“ či „Prodávající“ na jedné straně a jakoukoli osobou, která využije nákupu zboží v internetovém obchodě Prodávajícího, dále jen „Kupující“, na druhé straně.


2. Internetový obchod je umístěn na doméně www.katzberg.cz.


II Kupní smlouva

1. Pro účely těchto obchodních podmínek je kupní smlouva představována objednávkou, jejímž vyplněním a odesláním Kupující projevuje vůli zakoupit určenou věc a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, dále jen „Objednávka“.


2. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající obdrží Objednávku.III Cena, platba, odeslání zboží


1. Kupní cena musí být připsána na účet Prodávajícího číslo 283723590/0300 do čtrnácti dnů od odeslání Objednávky. Jestliže kupní cena v uvedeném termínu na účet Prodávajícího připsána není, Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.


2. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu předmět koupě na Kupujícím uvedenou adresu do tří pracovních dnů ode dne připsání sjednané kupní ceny na účet Prodávajícího.
IV Další ujednání

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu používáním komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s komunikací s Prodávajícím (zejména náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Výše uvedených nákladů se neliší od základních sazeb.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.

3. Kupující je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží Prodávajícího písemně prostřednictvím formuláře (proklik) informovat o svém záměru odstoupit od smlouvy.

4. Kupující hradí veškeré náklady spojené s navrácením zboží.

5. Prodávající se zavazuje, že své zboží předává dopravci bez vad.

6. Kupující má právo předmět koupě reklamovat ve lhůtě dvacet čtyři měsíců od jeho převzetí.

7. Reklamovat autorský záměr nelze.

8. Veškerý obrazový i textový materiál nacházející se na doméně www.katzberg.cz je předmětem autorského práva Nakladatelství. Tento materiál nelze šířit za komerčními účely bez písemného svolení Nakladatelství. Textový materiál nacházející se na doméně www.katzberg.cz lze šířit za vzdělávacími účely, je-li řádně citován v souladu s citační normou ČSN ISO 690:2011.


V Závěrečná ustanovení

1. Vyskytne-li se v právním vztahu Prodávajícího a Kupujícího zahraniční prvek, strany sjednávají, že jejich právní vztahy se budou řídit právem České republiky.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení se užije ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.

3. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Hana Pavlátová, Na Dubině 182/9, 147 00, Praha 4, adresa elektronické pošty: katzberg@katzberg.cz, telefon: +420 777 075 277.